"Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer" "Albanische Juristen in Schweiz und Albanische Anwälte in Schweiz" "Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer"

Miftar Zymberi

Rechtsberatungsbüro  

The Law Office 
Miftar Zymberi - Jurist / Mediator


Tel. 078 866 76 05 

[email protected] 

Unser Erfolg hängt von Ihrem Erfolg ab

SHËRBIMET TONA NË DETAJE

Këshilla juridike

• drejtës familijare,

• drejtës për të huaj,

• drejtës të punës,

• e drejta biznesore

•e drejta kontraktuale dhe negociata biznesore, 

• drejtës ndërkombëtare,

• Rregullimin  dhe kerkesat e qeshtjeve pensionale - Renten AHV/IV & BVGMediation 

(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)Informacione 

në lidhje me  (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit,  informata për lejeqëndrim etj.Shërbime tjera

•Përpilim te shkresave

• lutje,

• kërkesa, ankesa,

• letra përgjigje,

• kontrata të ndryshme,

• plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

• Shkresa administrative tjera.Përkthime profesionale 

Shqip-Gjermanisht 
PËR NE

Miftar Zymberi, i lindur më 1979


Përgaditja profesionale


Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste - Avokati për të mitur


Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug - Mediator Ekonomik


 Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation – Mediator KSM


Ndjekja e Moduleve te Studimeve Master në Universitetin e Bernit


Provimin e gjuhës gjermane në Universität Bern und Universität Zürich


Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës - Jurist i diplomuarAnëtarë

Mediator MiKK - Internationale Kindesentführungen

ev.de__________________
0