Miftar Zymberi  - Rechtsberatung und MediationMLaw Miftar Zymberi

Rechtskonsulent / Mediator

T. 078 866 76 05 

[email protected]

 

SHËRBIMET TONAKËSHILLA JURIDIKE


Drejtës familijare,

Drejtës për të huaj,

Drejtës të punës,

E drejta biznesore ,

Edrejta kontraktuale dhe negociata biznesore,

E drejta nderkombëtare kontraktuale dhe negociata nderkombëtare biznesore,

Drejtës ndërkombëtare,

E drejta e patundshmërive

Inkoterm

E drejta e akcionareve

E drejta ekonomike


SHËRBIME TJERA


Keshilla juridike dhe informacione në lidhje me (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit

 informata për lejeqëndrim, 

Rregullimin dhe kerkesat e qeshtjeve pensionale - Renten AHV/IV & BVG,

Përpilim te shkresave,

Lutje,

Kërkesa, ankesa,

Letra përgjigje,

Kontrata të ndryshme,

Plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

Shkresa administrative tjera.


MEDIATION


(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)

MIFTAR ZYMBERI

PËRGADITJA PROFESIONALE


Master of Law, e drejta ndërkombëtare ekonomike - Univesiteti Salford - Manchester, Angli


Avokati per te mitur, Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste, Bad Boll - Gjermani


Mediator Ekonomik, Mediation Ekonomik SGO Business School , Glattbrug  - Zvicër

Mediator, Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation, Konstanz - Gjermani


Module te Studimeve Master në Universitetin e Bernit, Bern Zvicer

Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës


ANËTARË

Mediator (Ndërmjetësim) - MiKK - Ndërmjetësues në rrëmbimin ndërkombëtar te fëmijë, Berlin - Gjermani

_______________________________